อินทรีย์มีศักดิ์ บ., จาตุนิตานนท์ ภ., and กังหัน ว. “Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 7, no. 1, June 2021, pp. 1-14, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143.