[1]
อินทรีย์มีศักดิ์ บ., จาตุนิตานนท์ ภ., and กังหัน ว., “Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company”, sau.j.sci.tech., vol. 7, no. 1, pp. 1–14, Jun. 2021.