อินทรีย์มีศักดิ์ บ., จาตุนิตานนท์ ภ. and กังหัน ว. (2021) “Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company”, SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 7(1), pp. 1–14. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143 (Accessed: 27 September 2022).