อินทรีย์มีศักดิ์ บัณฑิต, จาตุนิตานนท์ ภูมิ, and กังหัน วรวุฒิ. 2021. “Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY 7 (1):1-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143.