อินทรีย์มีศักดิ์ บ.; จาตุนิตานนท์ ภ.; กังหัน ว. Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143. Acesso em: 27 sep. 2022.