อินทรีย์มีศักดิ์ บ., จาตุนิตานนท์ ภ., & กังหัน ว. (2021). Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 7(1), 1–14. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143