(1)
อินทรีย์มีศักดิ์ บ.; จาตุนิตานนท์ ภ.; กังหัน ว. Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. sau.j.sci.tech. 2021, 7, 1-14.