[1]
อินทรีย์มีศักดิ์ บ., จาตุนิตานนท์ ภ. and กังหัน ว. 2021. Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY. 7, 1 (Jun. 2021), 1–14.