1.
วงษ์ประดับไชย ส, กุลทอง จ, พงษ์พากเพียร ส, แก่งอินทร์ พ, รัตนเดโช ผ. Computer Simulation for the Treatment of Liver Cancer by Using Microwave Coaxial Antenna. J Appl Res Sci Tech [Internet]. 2016 Jun. 30 [cited 2024 Mar. 4];15(1):1-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/117681