นิลพฤกษ์ ปองพล, กาญจนเสถียร กีรติบุตร, and อยู่สุข บุรัสกร. “A Prototype of Soil Monitoring and Notification System in Durian Farm: A Case Study of Bueng Ka Sam, Nong Suea, Pathum Thani”. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 17, no. 1 (June 30, 2018): 33–44. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/126923.