ทองพูล ว., พันธุ์พฤกษ์ อ., ใจเย็น ศ., and ศรขวัญ ฐ. “Synthesis and Photocatalytic of Nitrogen Doped Titanium Dioxide Nanoparticles”. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), vol. 16, no. 1-2, Dec. 2017, pp. 39-46, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/117937.