[1]
วงษ์ประดับไชย ส., กุลทอง จ., พงษ์พากเพียร ส., แก่งอินทร์ พ., and รัตนเดโช ผ., “Computer Simulation for the Treatment of Liver Cancer by Using Microwave Coaxial Antenna”, J Appl Res Sci Tech, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, Jun. 2016.