ทองพูล วรนุศย์, พันธุ์พฤกษ์ อัคคพงศ์, ใจเย็น ศราวุธ, and ศรขวัญ ฐิตยา. 2017. “Synthesis and Photocatalytic of Nitrogen Doped Titanium Dioxide Nanoparticles”. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 16 (1-2):39-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/117937.