วงษ์ประดับไชย สมศักดิ์, กุลทอง จิตรภานุ, พงษ์พากเพียร สุชัย, แก่งอินทร์ พรทิพย์, and รัตนเดโช ผดุงศักดิ์. 2016. “Computer Simulation for the Treatment of Liver Cancer by Using Microwave Coaxial Antenna”. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 15 (1):1-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/117681.