ทองพูล ว., พันธุ์พฤกษ์ อ., ใจเย็น ศ., & ศรขวัญ ฐ. (2017). Synthesis and Photocatalytic of Nitrogen Doped Titanium Dioxide Nanoparticles. Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), 16(1-2), 39–46. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/article/view/117937