(1)
วงษ์ประดับไชย ส.; กุลทอง จ.; พงษ์พากเพียร ส.; แก่งอินทร์ พ.; รัตนเดโช ผ. Computer Simulation for the Treatment of Liver Cancer by Using Microwave Coaxial Antenna. J Appl Res Sci Tech 2016, 15, 1-12.