ประกาศปรับแบบฟอร์ม-25.png

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีนโยบายให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาอย่างต่อเนื่องจวบจนบัดนี้นับเป็นปีที่ 21 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า การดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันวารสารวิจัยฯ ได้รับการรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ วารสารวิจัย ยังมีเป้าหมายที่จะเข้าเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลต่อไป

          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI จึงขอประกาศปรับรูปแบบ Template ของบทความให้เป็นภาษาอังกฤษในส่วนการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง สำหรับบทความที่จะออนไลน์ในวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดและศึกษารูปแบบการส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ คลิกที่นี่