1.
จงจิตวิมล ธ. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Nov. 21 [cited 2024 May 21];17(2):-. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411