1.
บดีรัฐ โ. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 24];16(1):20-31. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271