1.
วชิระวงศกร ป, รอดขาว ส, ช่วยปุ่น เ. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 12 [cited 2024 May 19];16(2):167-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325