1.
ละม้ายจีน ก, ช่วยบำรุง เ. ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Jun. 10 [cited 2024 May 28];17(1):190-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326