1.
สารวิทย์ ว. คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Jun. 10 [cited 2024 May 23];17(1):169-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322