1.
สุภาพรหม ก, อินทร์ม่วง อ. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Jun. 10 [cited 2024 May 24];17(1):11-20. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299