1.
เทียรฆนิธิกูล ฐ, วงษ์ดอกไม้ ร. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 12 [cited 2024 May 28];16(2):279-85. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666