1.
ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 12 [cited 2024 May 24];16(2):241-50. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663