1.
ศรีสมบัติ บ. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 12 [cited 2024 May 28];16(2):189-200. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657