1.
เพชรศรี ส, สงคราม จ, จงจิตวิมล ธ. ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 12 [cited 2024 May 29];16(2):178-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571