1.
เฉิดฉิ้ม ส, ภัทรกิจโสภณ ส, ขาวผ่องอำไพ ศ. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 11 [cited 2024 May 24];15(2):125-32. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555