1.
พิชญไพบูลย์ ส, คงรัตนประเสริฐ ว, ลาภวงศ์ราษฎร์ อ, แสนหมื่น อ. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 11 [cited 2024 May 21];15(2):115-24. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554