1.
คงนิรันดรสุข เ, ชินสำราญ ก, ทักษิณธรรม ว, สุทธิวิเศษ ส. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 11 [cited 2024 May 21];15(2):45-53. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490