1.
พูลประเสริฐ พ, เสนารัตน์ ศ. ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 11 [cited 2024 May 28];15(2):38-44. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489