1.
ใบไม้ ว. การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 May 11 [cited 2024 May 24];15(2):1-11. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486