1.
เขตต์กัน พ. การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 19];16(1):106-17. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663