1.
โพตะกาว เ. การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 21];16(1):95-105. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661