1.
อุปรา โ, ธนสุวรรณ ป. ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 28];16(1):87-94. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660