1.
แจ่มแจ้ง ข. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 19];16(1):50-63. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620