1.
ศิลาอาส์น ม. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2016 Apr. 29 [cited 2024 May 21];16(1). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586