1.
เอมหยวก ศ, มีทรัพย พ, วิริยะสุมน ศ. การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Jul. 1 [cited 2024 May 23];15(1):110-2. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047