1.
คลี่สุนทร อ. การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Jul. 1 [cited 2024 May 23];15(1):21-3. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037