1.
มาลัยวงศ์ ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Jul. 1 [cited 2024 May 28];15(1):1-20. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034