1.
สุริยะกันธร ป, นาคประสม น, อัศวราชันย์ ฤ. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 30 [cited 2024 May 19];14(2):44-52. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422