1.
โพธิ์ศรี เ. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 30 [cited 2024 May 28];14(2). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17414