1.
เอกวิริยะกิจ ส. การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 23];2(1-2):102-10. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17401