1.
ฉิมภู่ ด. ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 28];2(1-2):82-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397