1.
ยกส้าน ส. ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 19];2(1-2):10-3. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388