1.
จันทร์อรุณ ก. การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 24];4(1-2):41-52. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373