1.
ธรรมพงษา ส. คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 19];4(1-2):33-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369