1.
วิจารณกุล อ. ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 24];1(1-2):117-24. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367