1.
ก่องตาวงษ์ ว. ของเก่าหรือของเก่าๆ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 21];1(1-2):100-1. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363