1.
กาญจนประเสริฐ น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 28 [cited 2024 May 21];4(1-2):1-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356